Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (“Algemene voorwaarden”) van de Stoma HuidCheck (de “App”) is een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Hollister B.V., een dochteronderneming van Hollister Incorporated (“Hollister” of “wij“ of “ons“) die van toepassing is op uw gebruik van de app en alle services die via de app worden aangeboden (de’ services ‘). Door de app te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Gebruik de app of de services niet als u niet akkoord gaat met al deze algemene voorwaarden.

We kunnen deze algemene voorwaarden op elk moment herzien. Indien de algemene voorwaarden worden herzien, vragen wij u opnieuw deze te accepteren.

De app en de services zijn alleen voor informatieve doeleinden. De app en de services zijn geen vervanging voor beoordeling, diagnose en / of behandeling door gekwalificeerde zorgverleners, en is derhalve geen medisch hulpmiddel. Als u gezondheidsproblemen heeft of vermoedt, moet u altijd contact opnemen met een erkende zorgverlener. De inhoud in de app is ontworpen om bewustwording te vergroten en indien nodig, de weg te wijzen naar een gekwalificeerde zorgverlener voor onderzoek, diagnose en behandeling. Uw gebruik van de app en / of de services creëert of impliceert geen enkele patiënt-arts relatie tussen u en Hollister en is volledig op eigen risico. Hollister neemt geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade die eventueel wordt veroorzaakt door het gebruik van de app.

Services
Het doel van de app is om u als stomadrager op een laagdrempelige manier te helpen, op basis van de door u ingevoerde kenmerken, omschrijving en foto van de huid rondom uw stoma. Op basis van   een inschatting door een stomaverpleegkundige van Hollister en Dansac krijgt u via de Stoma HuidCheck een reactie en mogelijke aanbeveling om een gespecialiseerde stomaverpleegkundige te bezoeken voor verder onderzoek, diagnose en behandeling. De Stoma HuidCheck helpt bij het creëren van bewustwording van het belang van een gezonde huid rond uw stoma, draagt bij aan (vroegtijdige) herkenning van huidproblemen rondom uw stoma en helpt u op weg.

De Stoma HuidCheck helpt u op een laagdrempelige manier om inzicht te krijgen in de gezondheid van de huid rondom uw stoma en is niet bedoeld als vervanging van een bezoek aan een stomaverpleegkundige en stelt geen diagnose. Om de App en services te gebruiken, dient u eenmalig een account aan te maken waarin we u vragen om een aantal gegevens te verstrekken die ons helpen om een goede inschatting te kunnen maken hoe we u het beste kunnen helpen. Tevens dient u verbinding met internet te hebben.

Privacy
Voor informatie over het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw persoonlijke gegevens in verband met de App verwijzen wij u naar onze Verklaring voor Gegevensbescherming.

Intellectueel eigendom
Tenzij anders aangegeven, zijn alle inhoud en de intellectuele eigendomsrechten van dergelijke inhoud op de App, zoals afbeeldingen, dialogen, muziek, geluiden, video’s, documenten, tekeningen, figuren, logo’s, menu’s, webpagina’s, kleuren, schema’s, hulpmiddelen, lettertypen, ontwerpen, diagrammen, lay-outs, methoden, processen, functies en software (gezamenlijk “Inhoud”), zijn eigendom van Hollister. U mag de Inhoud niet reproduceren, publiceren, distribueren, weergeven, wijzigen, afgeleiden maken of op enige wijze, geheel of gedeeltelijk, de Inhoud exploiteren zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

Uw rechten om de app te gebruiken
Onder voorbehoud van deze Algemene Voorwaarden verlenen wij u een beperkte licentie om de App te gebruiken voor informatie en educatie.  De app en de services mogen alleen door u persoonlijk in een dergelijke context worden gebruikt.

U mag met name niet zonder schriftelijke toestemming van ons:

 • de gehele of een deel van de app of alle documentatie die bij de app is geleverd of die aan u is verstrekt in verband met uw gebruik van de app voor commerciële doeleinden, zoals in een presentatie, kopiëren of gebruiken.
 • enig deel van de app of inhoud publiceren, verhuren of leasen.
 • Reverse engineering, decompileren, disassembleren, wijzigen, vertalen, elke poging doen om de broncode of bronnen van de App te ontdekken, of afgeleide werken maken op basis van de App.

Bovendien stemt u ermee in dat:

 • U de App zult gebruiken in strikte naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving en op een manier die, naar ons eigen oordeel, geen negatieve invloed heeft op onze goodwill of reputatie.
 • U niet de oorsprong verbergt van informatie die via de App wordt verzonden, noch uw oorsprong of de oorsprong van de computer of link of zoekmachine waarmee u verbinding maakt met de App.
 • U geen valse of misleidende informatie op de App zult plaatsen.
 • U geen gebruik zult maken van of toegang krijgen tot enige service, informatie, applicatie of software die beschikbaar is via de App op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze Algemene Voorwaarden.
 • U geen gegevens zult invoeren of uploaden naar de App, of informatie of gegevens verzenden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere computerprogrammeerroutines bevatten die bedoeld zijn om enig systeem, de App, of enige Inhoud, die inbreuk maakt op de rechten van een ander, inclusief intellectuele eigendomsrechten.
 • U de App niet mag gebruiken of openen op een manier die, naar ons eigen oordeel, de prestaties of functie van de App nadelig beïnvloedt of het vermogen van geautoriseerde partijen om toegang te krijgen tot de App verstoort.
 • U verantwoordelijk bent voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account en volledig verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging.
 • U de App alleen zult gebruiken om die materialen en gegevens in te voeren en te verzenden waarvan u de eigenaar bent of waarvoor u de nodige auteursrechten en / of andere machtigingen hebt.

We behouden ons het recht voor om de Services, of een deel daarvan, op elk gewenst moment, met of zonder kennisgeving, te wijzigen of stop te zetten. Uw toegang tot de App en / of de Services kan te allen tijde worden stopgezet als u deze Algemene Voorwaarden schendt, de Services misbruikt of op een onethische manier handelt, of als we om een andere reden bepalen dat het niet langer geschikt voor u is om toegang hebben tot de app of tot de services.

Links van derden
De app kan links bevatten naar websites van derden en andere bronnen die niet door ons worden beheerd of gehost. Dergelijke links impliceren geen goedkeuring van de inhoud op websites van derden of in boeken en andere bronnen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte sites van derden, boeken en andere bronnen en we doen geen uitspraken over hun inhoud of nauwkeurigheid. Uw gebruik van websites van derden is op eigen risico.

VRIJWARINGSVERKLARING VAN GARANTIES EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

WIJ DOEN GEEN VERTEGENWOORDIGINGEN MET BETREKKING TOT DE APP EN / OF DE DIENSTEN, INCLUSIEF VERTEGENWOORDIGINGEN MET BETREKKING TOT RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR DEZE TE GEBRUIKEN. ALLE GEBRUIK VAN DE APP EN DE SERVICES IS OP EIGEN RISICO VAN DE GEBRUIKER. DE APP EN DE DIENSTEN WORDEN VERSTREKT OP EEN “AS IS” -BASIS EN WIJ WIJZEN ALLE EN ALLE GARANTIES TOT DE UITERSTE WETTELIJKE TOELAATBAARHEID AF, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE EN / OF WETTELIJKE GARANTIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, HET NIET-OVERTREDEN VAN DE RECHTEN EN GESCHIKTHEID VAN DERDEN VOOR EEN BEPAALD DOEL. WIJ DOEN GEEN VERTEGENWOORDIGINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT, EN WIJZEN SPECIFIEK ENIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR, DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID OF TIJDIGHEID VAN DE APP OF DE INHOUD ERVAN AF.

BOVENDIEN GARANDEREN WIJ NIET DAT HET GEBRUIK VAN DE APP ZONDER TECHNOLOGISCHE MOEILIJKHEDEN ZAL ZIJN INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, NIET-BESCHIKBAARHEID VAN INFORMATIE, STILSTAND, ONDERHOUDSSTORINGEN, VIRUSSEN OF WORMEN, EN U BEGRIJPT DAT U VERANTWOORDELIJK BENT VOOR DE UITVOERING EN CONTROLEPUNTEN OM TE VOLDOEN AAN UW SPECIFIEKE VEREISTEN VOOR DE NAUWKEURIGHEID VAN INKOMENDE – EN UITGAANDE GEGEVENS.

Noch wij, noch onze licentiegevers of contractanten, zijn aansprakelijk voor claims van of schade van welke aard dan ook aan een gebruiker van de App (of een andere persoon) voor beslissingen of acties op basis van informatie die in de App of wordt verstrekt als onderdeel van de services. Dergelijke schade omvat, zonder beperking, schade voor persoonlijk letsel, emotionele stress en ander niet-monetair verlies, evenals directe of indirecte schade. Door de app te gebruiken, gaat u akkoord met de bepalingen van deze disclaimer en ziet u af van alle claims tegen ons die kunnen ontstaan in verband met uw gebruik van de services ,of de app ,of de inhoud.

U GAAT ERMEE AKKOORD EN ERKENT DAT DE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EERLIJK EN REDELIJK ZIJN.

Schadeloosstelling
U stemt ermee in om ons en al onze functionarissen, directeuren, werknemers, licentiegevers en aannemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van claims, acties of eisen, aansprakelijkheden en schikkingen, inclusief maar niet beperkt tot, juridische en boekhoudkundige kosten die voortvloeien uit of verband houden met (i) eventuele claims die u hebt ingevoerd en / of verzonden materialen en / of gegevens in strijd met de rechten van een andere partij, en (ii) uw schending van deze Algemene Voorwaarden.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Uw gebruik van de App en deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de geldende wetgeving in het betreffende land, met uitzondering van (a) de conflicterende wettelijke regels en (b) het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (inclusief alle bijbehorende protocollen).