Privacy verklaring

Privacy verklaring
Bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor Hollister B.V., de Brand 28 te Amersfoort, een dochteronderneming van Hollister Incorporated (‘Hollister’). Hollister is transparant over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en geeft u het recht om te kiezen hoeveel persoonlijke gegevens u wilt delen:

  • Ik stem ermee in dat Hollister mijn inloggegevens / registratiegegevens en alle andere persoonlijke gegevens die ik vrijwillig in de Stoma HuidCheck (de ‘App’) invoer, verwerkt voor het beheer van de App en de goede werking ervan, alles zoals beschreven in de Verklaring Gegevens Bescherming zoals geregeld door de Gebruiksvoorwaarden van de App.

  • Ik stem ermee in dat Hollister mijn naam, e-mail adres, leverancier van stomamaterialen, behandelend ziekenhuis,  en medische informatie verwerkt, die bestaat uit gegevens met betrekking tot mijn gezondheid (waaronder aanlegdatum stoma, type stoma,) zodat ik op de hoogte kan blijven van de producten en diensten van Hollister die voor mij interessant kunnen zijn via bijvoorbeeld e-mail, post, sms, enz., alles zoals beschreven in de Privacyverklaring en zoals geregeld door de gebruiksvoorwaarden van de app.

  • Ik stem ermee in dat Hollister mijn naam, adres, contactgegevens (zoals telefoon en e-mail), leeftijd / verjaardag, geslacht en medische informatie verwerkt, die bestaat uit gegevens met betrekking tot mijn gezondheid (zoals mobiliteit, type operatie, duur van productgebruik, enz.), zodat ik kan deelnemen aan Hollister-feedbackprogramma’s, zoals enquêtes, product- of service-evaluaties en marktonderzoek allemaal zoals beschreven in de Verklaring voor gegevensbescherming en zoals geregeld door de Gebruiksvoorwaarden van de app.

U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken door ons dit telefonisch of per e-mail te laten weten. Een dergelijke intrekking heeft alleen toekomstig effect (d.w.z. de intrekking van uw toestemming heeft geen effect op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking en openbaarmakingen voordat de intrekking plaatsvond).

Verklaring Gegevensbescherming
Deze verklaring inzake gegevensbescherming is uitsluitend van toepassing op de Stoma HuidCheck (‘App’). Het beschermen van uw persoonlijke gegevens, informatie over u of informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren of contact met u op te nemen, is belangrijk voor Hollister B.V., een dochteronderneming van Hollister Incorporated (“Hollister”, “wij” of “ons”). Hollister is transparant over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en geeft u het recht om te kiezen hoeveel persoonlijke gegevens u met ons wilt delen. Deze Privacyverklaring regelt en verklaart onze verzameling, gebruik, openbaarmaking en bewaring van persoonlijke gegevens in verband met de App.

Het doel van de App en alle diensten die via de App worden aangeboden (“Services”) is om u als stomadrager op een laagdrempelige manier te helpen, op basis van de door u ingevoerde kenmerken, omschrijving en foto van de huid rondom uw stoma. Op basis van een inschatting door een stomaverpleegkundige krijgt u via de Stoma HuidCheck een reactie en mogelijke aanbeveling om een onafhankelijke stomaverpleegkundige te bezoeken voor verder onderzoek, diagnose en behandeling. De Stoma HuidCheck helpt bij het creëren van bewustwording van het belang van een gezonde huid rond uw stoma, draagt bij aan (vroegtijdige) herkenning van huidproblemen rondom uw stoma en helpt u verder.

De app en de services zijn alleen voor informatieve doeleinden. De app en de services zijn geen vervanging voor beoordeling, diagnose en / of behandeling door gespecialiseerde verpleegkundige, en is derhalve geen medisch hulpmiddel. Als u gezondheidsproblemen heeft of vermoedt, moet u altijd contact opnemen met een erkende zorgverlener. De inhoud in de app is ontworpen om bewustwording te vergroten en indien nodig, de weg te wijzen naar een gekwalificeerde zorgverlener voor onderzoek, diagnose en behandeling. Uw gebruik van de app en / of de services creëert of impliceert geen enkele patiënt-artsrelatie tussen u en Hollister en is volledig op eigen risico. Hollister neemt geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade die eventueel wordt veroorzaakt door het gebruik van de app.

1. Contactgegevens voor vragen over privacy
Als u rechtstreeks contact wilt opnemen met Hollister B.V.:
De Brand 28, 3823 LJ te Amersfoort
Contactpersoon:
Wilma In de Braekt
wilma.in.de.braekt@hollister.com
tel. 033 4501000.

Als u contact wilt opnemen met onze Chief Data Protection Counsel:
Melissa G. Brunette
2000 Hollister Drive
Libertyville, Illinois VS 60048
Privacy@Hollister.com
+1 847 680 2800

2. Rechtsgrondslag
De verwerking is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 (1) punt a Algemene verordening gegevensbescherming – “AVG”) die u geeft door uw verklaring van toestemming in te vullen en in te dienen. Toestemming wordt op vrijwillige basis gegeven.

3. Overdracht van uw persoonsgegevens
We geven uw persoonsgegevens door aan de hieronder genoemde ontvangers om aangevraagde monsters en bijbehorende gebruikersaanwijzingen te leveren; u op de hoogte te houden van de producten of diensten van Hollister waarin u mogelijk geïnteresseerd bent; ons serviceprogramma, met inbegrip van informatie over producten of diensten van Hollister waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, te beheren; deelname aan de feedbackprogramma’s van Hollister, zoals enquêtes, evaluaties van producten of diensten en/of activiteiten betreffende klinische onderzoeken mogelijk te maken:
(I) Andere bedrijven binnen de Hollister-bedrijfsgroep, waaronder met name aan Hollister Incorporated (2000 Hollister Drive, Libertyville, Illinois 60048). Dergelijke bedrijven kunnen zijn gevestigd in een ander land waarvoor de Europese Commissie geen besluit heeft uitgevaardigd dat het desbetreffende land een adequaat niveau van gegevensbescherming verzekert, namelijk: de Verenigde Staten of de locaties van bedrijven in de Hollister-bedrijfsgroep die buiten de EER zijn gevestigd. Wij geven uw persoonsgegevens door aan deze ontvangers voor de legitieme belangen van Hollister (overeenkomstig Art. 6 (1) (f) AVG) om wereldwijde operationele activiteiten mogelijk te maken in verband met de systemen en diensten die worden gedeeld door de Hollister-bedrijfsgroep, zoals toegang tot netwerkservers, IT-systemen en interdepartementaal personeel.
(II) Externe leveranciers van services die namens Hollister gegevens verwerken, zoals vereist voor het leveren van producten en diensten, inclusief IT-serviceproviders, zoals salesforce.com en SAP, voor het beheer van de software die wordt uitgevoerd op de systemen en het netwerk van Hollister; verzend-, pakketbezorgingsdiensten of vrachtvervoerders voor de levering van producten en ander materiaal dat u heeft besteld; specialisten die evaluaties van producten en/of klinische onderzoeken namens ons kunnen uitvoeren; financiële instellingen Onze externe serviceproviders en partners zijn contractueel verplicht dergelijke gegevens te verwerken namens Hollister onder toepasselijke instructies zoals vereist voor de desbetreffende verwerkingsdoeleinden en passende bescherming te bieden voor uw persoonsgegevens. Ze mogen uw persoonsgegevens op geen enkele andere wijze verwerken of delen, tenzij dit wettelijk is toegestaan.
(III) Overheidsinstanties, rechtbanken, externe adviseurs en soortgelijke derde partijen, zoals vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving als we reden hebben om aan te nemen dat het bekendmaken van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de identificatie van, het opnemen van contact met of het aanspannen van een juridische procedure tegen iemand die fraude of letsel kan veroorzaken of anderszins een verstorende invloed kan hebben op (al dan niet opzettelijk) onze rechten of eigendommen, andere websitegebruikers of enige andere persoon die kan worden geschaad door dergelijke activiteiten. We maken tevens persoonsgegevens bekend als reactie op een dagvaarding, bevelschrift of andere rechterlijke of administratieve beschikking, of wanneer we in goed vertrouwen denken dat een wet, verordening, dagvaarding, bevelschrift of andere rechterlijke of administratieve beschikking vereist dat we Persoonsgegevens bekendmaken of ons hiertoe autoriseert, of als reactie op een noodsituatie. De rechtsgrondslag voor dergelijke gegevensoverdrachten zijn onze legitieme belangen die hiervoor zijn aangeduid (overeenkomstig Art. 6 (1) (f) AVG) en het voldoen aan wettelijke verplichtingen (overeenkomstig Art. 6 (1) (c) AVG).
In alle gevallen beperken we de persoonsgegevens die we verstrekken aan deze derde partijen tot alleen de noodzakelijke persoonsgegevens en overeenkomstig de overige beperkingen door de toepassing van de AVG en andere relevante plaatselijke wetgeving.
Sommige ontvangers van uw persoonsgegevens zullen buiten uw land en de EER gevestigd zijn of daar relevante bedrijfsactiviteiten ontplooien, in locaties waar de wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk een ander beschermingsniveau biedt dan de wetgeving in uw jurisdictie en waarvoor geen adequaatheidsbesluit door de Europese Commissie bestaat. Door passende overeenkomsten voor gegevensoverdracht af te sluiten op basis van Standaardcontractbepalingen (2010/87/EU en/of 2004/915/EC) zoals bedoeld in Art. 46 (5) AVG of met gebruikmaking van andere afdoende middelen, die kunnen worden aangevraagd via de onderstaande contactgegevens, implementeren we passende maatregelen om te verzekeren dat alle andere ontvangers die buiten de EER zijn gevestigd, een adequaat niveau van gegevensbescherming zullen bieden en dat passende technische en organisatorische beveiligings-maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, onopzettelijk(e) verlies of wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang, en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking.

4. Gegevensbewaring
Uw persoonsgegevens worden overeenkomstig toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming en onze robuuste interne schema’s voor gegevensbewaring opgeslagen door Hollister en/of onze serviceproviders voor zover dit nodig is om onze verplichtingen uit te voeren en voor zolang dit nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Wanneer Hollister uw persoonsgegevens niet meer hoeft te verwerken, verwijderen we deze van onze systemen en/of dossiers en/of ondernemen we stappen om deze gepast te anonimiseren, zodat u niet meer kunt worden geïdentificeerd op basis van deze persoonsgegevens, tenzij we uw persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan juridische of regelgevingsverplichtingen waaraan Hollister onderworpen is.

5. Uw rechten
Onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u mogelijk ook de volgende wettelijke rechten, die u kunt uitoefenen tegenover Hollister onder de voorwaarden die in de toepasselijke wetgeving zijn bepaald.
(I) Recht op toegang: U heeft het recht om van ons een bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens worden verwerkt of niet, en, indien dit het geval is, toegang te verzoeken tot de persoonsgegevens. Dit recht op toegang omvat onder meer de doeleinden van de verwerking, de categorieën van de betroffen persoonsgegevens en de ontvangers of categorieën ontvangers waaraan de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt. U heeft tevens het recht om een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens over u die we verwerken. Voor extra door u aangevraagde kopieën kunnen we redelijke kosten in rekening brengen die zijn gebaseerd op de administratiekosten.
(II) Recht op rectificatie: U heeft het recht om onvolledige of onjuiste persoonsgegevens over uzelf te laten corrigeren. Afhankelijk van de doeleinden van de verwerking, heeft u het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te laten vullen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.
(III) Recht om gegevens te laten wissen (recht om te worden vergeten): U heeft het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen, onder andere (I) als uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het/de doeleinde(n) waarvoor ze zijn verwerkt; (II) als u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is waarop we vertrouwen voor het voortgezette gebruik van uw persoonsgegevens; (III) als u bezwaar aantekent teken het gebruik van uw persoonsgegevens (zoals hieronder uiteengezet); (IV) als we uw persoonsgegevens onwettig hebben gebruikt; of (V) als uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
(IV) Recht op beperking van verwerking: U heeft het recht om in bepaalde omstandigheden onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld (I) wanneer u denkt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn en alleen voor zolang dat nodig is om ons de juistheid van uw persoonsgegevens te laten verifiëren; (II) wanneer het gebruik van uw persoonsgegevens onwettig is en u bezwaar maakt tegen het verwijderen van uw persoonsgegevens en verzoekt deze in plaats hiervan op te schorten; (III) wanneer we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben maar u uw persoonsgegevens nodig heeft voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke vorderingen; of (IV) wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens en voor zolang dat nodig is om ons te laten verifiëren of onze gronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens zwaarder wegen dan uw bezwaar.